Структура та органи управління закладом освіти

Витяг з постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

ПОЛОЖЕННЯ
про загальноосвітній навчальний заклад

Органи управління

92. Керівництво закладом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

93. Керівник державного та комунального закладу і його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади відповідним органом управління освітою згідно із законодавством.

94. Керівник приватного закладу та його заступники призначаються засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

95. Керівник закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 • розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 • підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 • забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

96. Керівник закладу є головою педагогічної ради - постійно діючого колегіального органу управління закладом.

99. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів (конференції) колективу визначаються статутом закладу і колективним договором. Загальні збори (конференція) заслуховують звіт директора про здійснення керівництва закладом, розглядають питання навчально-виховної, методичної,економічної і фінансово-господарської діяльності закладу.

100. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні локації, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.До складу ради закладуобираються представники педагогічного колективу, учнів (вихованців) ліцею, батьків і громадськості. Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах (конференціях).Склад піклувальної радиформується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян. Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

У Положенні про заклад ( затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11. 10. 2021 р. №1062) зазначається, що ліцей є автономним в організації освітнього процесу, юридичноі фінансово самостійним у своїй діяльності. Він діє відповідно до Конституції України, Закону "Про освіту", Закону України "Про повну загальну середню освіту", а також нормативних актів Міністерства освіти і науки України, типового статуту та статуту ліцею. Кожний ліцей на основі типового статуту розробляє свій статут, у якому зазначається мета діяльності ліцею, норми і правила життя закладу, його особливості, перспективи розвитку, права і обов'язки членів колективу.

Демократичність управління ліцеєм полягає в поєднанні громадського самоврядування з єдиноначальністю директора. Головним органом самоврядування є конференція (серпнева) педагогів, батьків, учнів (старшокласників), громадськості. У ліцеї створюється традиційна педагогічна рада. Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Положення про ліцей є демократичною правовою базою для дагого освітнього закладу.

Структура управління Заводського ліцею №2

Кадровий склад

Адміністрація:

Директор школи

/Files/slider/2021-2022/IMG-e75ea812de6bb5020eafcc4a49a44dce-V.jpg

Роман Неля Станіславівна, старший учитель вищої категорії історії. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка. Педагогічний стаж роботи - 30 років. Стаж на посаді директора - 1 рік.

Заступник директора з навчальної роботи

/Files/slider/2021-2022/IMG-9b6d4b31665e96938a39f6410e8ce706-V (1).jpg

Ярміш Надія Василівна, старший учитель вищої категорії іноземної мови. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя. Педагогічний стаж роботи - 29 років. Стаж на посаді заступника директора - 1 рік

Заступник директора з виховної роботи

/Files/slider/2021-2022/IMG_20210901_111234.jpg

Голінченко Лідія Петрівна, учитель-методист вищої категорії української мови і літератури. Закінчила Харківський державний педагогічний інститут. Педагогічний стаж - 45 роки. Стаж на посаді заступника директора - 36 років

Склад педагогічного колективу

Кiлькiсть переглядiв: 181